O projektu

Index prosperity a finančního zdraví je společný výzkum datového portálu Evropa v datech a analytického týmu České spořitelny. Index v dlouhodobém horizontu měří a analyzuje prosperitu Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi. Index pojímá prosperitu v širokém socioekonomickém rámci nejen jako souhrn makroekonomických ukazatelů, ale měří ji také z hlediska kvality života a ukazatelů jako jsou sociální soudržnost, zdraví populace, kvalita vzdělání, bezpečnost, dostupnost bydlení nebo podmínky pro podnikání. Od roku 2023 jsme Index prosperity rozšířili o Index finančího zdraví, ve kterém se pomocí průzkumů zaměřujeme na to, v jaké ekonomické situaci se nachází obyvatelé Česka.

Index prosperity se skládá z deseti tematických pilířů, které jsou tvořeny socioekonomickými datovými indikátory (např. HDP, počet robotů na obyvatele, výdaje na výzkum, majetková nerovnost, podíl lidí bez finanční rezervy, atd.) z veřejně dostupných zdrojů (Eurostat, OECD apod.) nebo z dat analytického týmu České spořitelny. Ačkoli jednotlivé pilíře primárně porovnávají ČR s ostatními evropskými zeměmi, u některých indikátorů zjišťujeme i regionální rozdíly v rámci Česka.

Index finančního zdraví se zaměřuje na situaci občanů České republiky a nabízí i srovnání mezi jednotlivými kraji. Ve spolupráci se společností Ipsos provádíme průzkumy na české populaci, u které zjišťujeme nejen stav jejich financí, ale i názory a postoje k různým oblastem finančního zdraví.

Datové podklady a podrobnější informace k jednotlivým analýzám poskytujeme k volnému využití médiím i dalším zájemcům na vyžádání.

Metodologie

Výsledky každého z deseti pilířů Indexu prosperity Česka počítáme pomocí minimálně deseti indikátorů, které se k dané problematice vztahují. Tato data čerpáme z otevřených zdrojů, jako je Eurostat, OECD, WHO, Světová banka nebo OSN. Každou metriku přepočítáváme podle pořadí, na kterém se státy evropské sedmadvacítky umístily a stejným způsobem docházíme i k výsledkům každého z deseti pilířů. Každý indikátor hodnotíme stejnou vahou, aby nedocházelo ke zvýhodnění či upozadění některé ze proměnných. Obdobným způsobem, jakým vypočítáváme výsledky každého tematického pilíře, pak na konci roku propočítáváme i výsledný Index Prosperity Česka, který se pak zakládá na bezmála stovce metrik.

V Indexu finančního zdraví spolupracujeme se společností Ipsos, se kterou provádíme průzkumy, které se zaměřují na šest základních oblastí problematiky finančního zdraví. Sběr dat probíhá online na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18–65 let, který svým složením odpovídá struktuře obyvatelstva ČR.

Analytický tým

David Navrátil
hlavní ekonom České spořitelny

Tereza Hrtúsová
analytička České spořitelny

Tomáš Odstrčil
datový analytik projektu Evropa v datech

Milan Mařík
datový analytik projektu Evropa v datech

Kontakt pro média